Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

v zmysle Nariadenia EP a EK č.2016/679 a z. 18/2018 Z.z. SR

 

Spoločnosť SYNDICATE FINANCE, s.r.o. chráni a rešpektuje osobnú integritu zamestnancov aj zákazníkov a usiluje sa vybudovať potrebné povedomie o dôležitosti ochrany údajov a súkromných záležitostí. Cieľom Spoločnosti je znížiť riziká spojené so zneužitím osobných údajov a zaistiť, aby všetky osobné údaje boli uchovávané zákonným, čestným a transparentným spôsobom, ako aj zaistiť riadenie a zodpovednosť na umožnenie súladu s ochranou údajov.

 

Vážený návštevník webových stránok www.syndicatefinance.sk

 

Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.  Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

 

a)    Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť SYNDICATE FINANCE, s.r.o., IČO: 50 681 435 sídlo: Martina Lányiho 1431/1, Kežmarok 060 01  (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 

b)    Aké osobné údaje spracúvame?

Zákazník

Aby sme vám mohli ponúknuť, predať a doručiť naše služby, plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:

a)       Meno

b)       Priezvisko

c)       Kontaktný telefón

d)       E-mailovú adresu

e)       Trvalý pobyt

f)        Kontaktnú adresu

g)       Číslo OP

h)       Dátum vydania OP

i)         Sken OP, podľa podmienok Samostatného finančného agenta

j)         Rodné číslo

k)       Čistý príjem žiadateľa

l)         Počet vyživovaných osôb

m)     Rodné čísla vyživovaných osôb

n)       Katastrálne informácie

  • o)       Údaje v registri: Nebankový register klientskych informácií

p)       Údaje v registri: Spoločný register bankových informácií

 

Marketing

Aby sme vám mohli zasielať informácie o produktoch a službách a obracať sa na vás s informáciami,  spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:

a)       Meno

b)       Priezvisko

c)       E-mailovú adresu

d)       Kontaktný telefón

 

Vernostný program

Aby ste mohli byť registrovaný v našom vernostnom programe, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:

a)       Meno

b)       Priezvisko

c)       Kontaktný telefón

d)       E-mailovú adresu

 

 

 

Uchádzači o zamestnanie

Aby ste mohli byť registrovaný v našej databáze uchádzačov o zamestnanie,, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:

a)       Meno

b)       Priezvisko

c)       Kontaktný telefón

d)       E-mailovú adresu

 

 

c)       Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

a)      Predzmluvné konanie – v oblasti finančných služieb. Prvotný kontakt  s klientom, určenie bonity klienta,    zisťovanie a overovanie totožnosti klienta, prijatie a zaevidovanie dotazov, požiadaviek, objednávky, začatie vybavenia objednávky a predzmluvných vzťahov na základe osobitných zákonov (zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) a na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia

b)      Uzatvorenie zmluvy medzi finančnou inštitúciou a Dotknutou osobou

Najmä v zmysle §31, zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a na základe čl. 6, odst. 1, písmeno b) GDPR.

c)       Plnenie zákonných povinností

Vaše osobné údaje spracúvame aj z dôvodu povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu so zákazníkom na základe osobitných predpisov alebo Nariadenia (napr. vedenie účtovných záznamov, vymáhania pohľadávok, riešenia mimo/súdnych sporov, archiváciu, a pod.)

Marketingová komunikácia

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel na právnom základe oprávnený záujem alebo ak nám na to dáte Váš súhlas. 

d)       Vernostný program

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu vašej účasti vo vernostnom programe, a to najmä na registráciu do vernostného programu, zbieranie údajov o objednávkach a platbách, zbieranie údajov o získaných výhodách a ich využívaní, na základe Vášho súhlasu a dobrovoľnej účasti v takomto programe.

e)       Bonita klienta

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu uskutočnenia hodnotenia bonity klienta, vedenie zoznamu klientov, ktorí boli vyhodnotení ako rizikoví pre ponúkané produkty a služby, zároveň na naplnenie zákonných a zmluvných povinností potrebujeme spracovať osobné údaje, bez ktorých nie sme schopní tento účel uskutočniť.

d)       Evidencia podnetov a žiadostí Dotknutých osôb

Evidencia a vybavovanie podnetov Dotknutých osôb, kde patria sťažnosti, žiadosti o zmeny v údajoch, likvidácia údajov, žiadosť o zoznam spracovávaných údajov, bezpečnostných incidentov.

e)       Evidencia uchádzačov o zamestnanie

Evidencia uchádzačov o zamestnanie v našej spoločnosti.

 

f) Aký je náš oprávnený záujem?

Oprávnený záujem prevádzkovateľa tvorí v zmysle článku 6 bod 1. písm. f) Nariadenia GDPR právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb bez ich výslovného súhlasu. Spracúvame osobné údaje aj na právnom základe – oprávnený záujem, za účelom:

a)          Priameho marketingu, za účelom zlepšenia našich služieb a podpory klientov, zvýšenia efektivity prostredníctvom marketingových   nástrojov.

b)         Zlepšenia kvality a efektivity nami poskytovaných služieb v našich zábavných zariadeniach

c)          Presného zamerania sa na požiadavky klientov, skvalitnenie a expanzia ponúkaných služieb.

d)         Plnenia zmluvných podmienok

e)         Plnenia zákonných povinností

f)           Zistenie Bonity klienta v predzmluvnom konaní

 

g)     Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov:

a)                   Cez online formulár;

b)                  Prihlásením sa na newsletter;

c)                   Začiarknutím príslušných okienok na súťažnom kupóne.

d)                  Klikom na autorizačný link v e-mailovej správe.

e)                  Osobne vyjadrením písomného súhlasu

 

h)         Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať nasledovnými spôsobmi:

 

a)                   Cez online formulár;

b)                  Kliknutím na link „Odhlásiť z newslettera“, ktorý sa nachádza v pätičke každého reklamného mailu;

c)                   Zaslaním oznámenia na email gdpr@syndicatefinance.sk

d)                  Zaslaním oznámenia poštou na adresu sídla spoločnosti, ktoré je uvedené vyššie.

e)                  Osobne, odovzdaním oznámenia v ktorejkoľvek našej prevádzke.

 

 

i)      Komu vaše údaje poskytujeme?

S vašim súhlasom poskytujeme osobné údaje spoločnostiam ako sú:

-          Naši obchodní partneri v tejto oblasti

-          Štátnym inštitúciám podľa platnej legislatívy SR

-          Poskytovateľom služieb, ktoré sú potrebné na prevádzku našich zariadení

-          Poskytovateľom cloudových, hostingových služieb

-          Pri vymáhaní právnych nárokov tretích strán

 

j)      Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Evidencia uchádzačov o zamestnanie

a)     Dokumenty týkajúce sa uchádzačov o zamestnanie sa uchovávajú po dobu, na ktorý uchádzač o zamestnanie poskytol súhlas.

Účtovníctvo

a)       Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov, resp. podľa osobitných predpisov a registratúrneho poriadku.

Uzavreté zmluvy

a)       Platné zmluvy sa uchovávajú dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie a čas stanovený legislatívou SR a EU.

Ponukové konania

a)       V prípade ponukových konaní a cenových ponúk sa osobné údaje uchovávajú po dobu trvania tohto konania alebo platnosti cenovej ponuky, čo je obvykle 30 dní.

 Evidencia reklamácii

a)     Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.

Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory

a)     Dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

Marketing

a)    Dokumenty týkajúce sa marketingu sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.

Vernostné programy

a)       Osobné údaje poskytnuté z dôvodu účasti vo Vernostných alebo bonusových programoch sa uchovávajú počas ich trvania alebo podľa relevantnej legislatívy SR a EU, prípadne iných možných právnych nárokov spoločnosti alebo tretích strán.

 

k)    Príjemcovia osobných údajov?

Vaše osobné údaje neprenášame a ani nezamýšľame preniesť do tretej krajiny. 

Naša inštitúcia poskytuje Vaše osobné údaje v rámci plnenia zákonnej povinnosti subjektom stanoveným v príslušnej platnej legislatíve. Na základe príslušných právnych predpisov sme povinní poskytnúť Vaše osobné údaje najmä nasledovným príjemcom resp. kategóriám príjemcov:

1)       dozorným orgánom a osobám overeným výkonom dohľadu nad Bankou vrátane prizvaných osôb podľa príslušného predpisu,

2)       audítorom pri činnosti ustanovenej príslušným právnym predpisom,

3)       Fondu ochrany vkladov a Garančnému investičnému fondu,

4)       oprávneným subjektom v zmysle § 91 ods. 4 Zákona o bankách na základe písomného vyžiadania,

5)       príslušným registrom v súvislosti s posudzovaním schopnosti klienta splácať úver najmä Spoločný bankový register informácií (ďalej len „SRBI) - bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v SRBI sú obsiahnuté v dokumente „Informácia o spracúvaní osobných údajov v spoločnom registri bankových informácií“,

6)       registru NRKI - Nebankový register klientskych informácií, bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov
v NRKI sú obsiahnuté v dokumente „Informácia o spracúvaní osobných údajov v nebankovom  registri klientských informácií

7)       iným bankám a spoločnostiam v súvislosti s poskytovaním a zabezpečovaním platobných služieb podľa Zákona o platobných službách,

8)       príslušnému orgánu Slovenskej republiky na účel automatickej výmeny informácií o finančných účtoch na účely správy daní podľa osobitného predpisu (FATCA/CRS),

9)       Národnému bezpečnostnému úradu v súvislosti s kybernetickou bezpečnosťou

10)   súdom, rozhodcovským súdom a orgánom alternatívneho riešenia sporov.

 

l)         Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na GDPR Zodpovednú osobu:

Meno a priezvisko: ________________

Email: gdpr@syndicatefinance.sk

Tel. č.: +421

 

m)       Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@syndicatefinance.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov podľa §100 zákona 18/2018 Z.z. SR, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

 

n)         Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Využívame prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania v rámci nášho oprávneného záujmu na zisťovanie bonity klienta.

 

  • o)         Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Využívame zabezpečený web priestor, šifrované cloud služby, pokročilú IKT architektúru. Údaje na serveroch ako aj komunikácia s webmi našej spoločnosti sú šifrované a zabezpečené.

 

p)         Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa: 25. mája 2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný prostredníctvom našich webových stránok, prípadne e-mailom.

Tento dokument nadobúda účinnosť dňa 25. mája 2018 - verzia 2018001
jeho obsah sa môže bez upozornenia meniť a dopĺňať